თამუნა ამონაშვილი NEWS  


შემოქმედებითი სიახლეები
TAMUNA AMONASHVILIS SIMGEREBS GADMOCERA UKVE SHESADZLEBELIA RU.NET-IS ERTERTI KVELAZE POPULALURI MP3 SAITIDAN. 5 IANVARS IQ PIRVELAD GACHNDA IMFORMACIA TAMUNAS SHESAXEB. GAMOKENEBULI IKO TAMUNAS FAN SAITISA DA OFICIALURI SAITIS MASALEBI. AGNISHNULI INFORMACIA SAKMAOD SASIXARULOA - RADGAN WWW.RMP.RU XESL SHEUCKONS TAMUNAS SHEMOQMEDEBIS UFRO FARTO ASPAREZZE GATANAS.

TAMUNA AMONASHVILIS AXALI SIMGERA "GVIAN IQNEBA" SHESULIA "FORTUNA + " -IS KREBULSHI "CXELI HITEBI"
KREBULI UKVE GAKIDVASHIA AUDIO KASETEBSA DA KOMPAQT DISKEBZE.

21 noembers kinotetr "rustavelshi" (da ara "amiranshi" rogorc dagegmili iko) gaimarta tamuna amonashvilis axali videoklipis prezentacia. simgeris saxelcodebaa "gvian iqneba" da misi avtoria avto baduashvili. teqstis avtoria irina sanikidze. rejisorma reziko archvadzem martlac didi shroma gacia rata saboloo shedegit kvela agfrtovanebuli kofiliko. gadagebebi mimdinareobda bakurianshi da kus tbaze.
prezntaciaze misuli stumrebi emociebs ver tikavdnen da siamovnebit ulocavdnen Tamunas kidev ert gamarjvebas.

Amjamad Tamuna asrulebs mushaobas axal albomze, romelic savaraudod dgis sinatles 2005 clis dasackisshi ixilavs. albomi faqtiurad mzad aris, Tamunas mxolod ramdenime simgera darcha chasaceri.
axal simgerebtan ertad CD-ze vixilavt da movisment ukve kargad nacnob kompoziciebs "Dro midis, dro", "sevdiani ca", "es erti game", "inatre"...

noembershi kinoteatr "amiranshi" gaimarteba Tamuna amonashvilis axali videoklipis prezentacia.
klipi gadagebulia simgeraze "GAVA DRO". klipis rejisori - Revaz Archvadze. gadagebebi rekordulad didi xnis mandzilze mimdinareobda - shemoqmedebiti jgufi daaxloebit 6 tvis mandzilze cvalobda sauketeso shedegis misagcevad. Tunca Tamuna aranairad ar apirebs "time-uot"-is agebas: is kvlav gadagebebistvis emzadeba, rejisori amjeradac rezikoa, xolo samomavlo namushevari shedgeba tamunas axal simgeraze "mere ra..."


რადიოსა და სატელევიზიო ეთერის სიახლეები
TAMUNAM MONACILEOBA MIIGO TITQMIS KVELA SAAXALCLO PROEQTEBSHI, STUDIA "MAESTROSA" DA SQARTVELOS TELEVIZIIS ERTOBLIV SAAXALCLO PROEQTSHI SHESRULDA AXALI SIMGERA "INATRE". GARDA AMISDA SAAXALCLO PROEQT "DIMPITAURA 2005"-SHI MAKUREBELS SASHUALEBA HQONDA EXILA TAMUNASA DA LALI TOTIKASHVILIS DUETIS "ES ERTI GAME" DZALZED ORIGINALURI VERSIA. "DIMPITAURA 2005" UKVE GAKIDVASHIA AUDIO KASETEBSA DA KOMPAQT DISKEBZE. (studia TBILISI)


28 NOEMBERS studai "MAESTROS" etershi (23:30) nachvenebi iqneba TAMUNA AMONASHVILIS pirveli grandiozuli shou koncerti, romelic gaimarta filarmoniis did sakoncerto darbazshi 2000 clis 1 dekembers. Tamunas gadacema "kviris informatoris" skumris ampluashivc vixilavt.

21 moemberrs Tamuna da reziko archvadze studia "maesrtos" gadacemis "kviris informatori stumrebi ikvnen. scored "maesrtos" etershi shedga axali videoklipis TV-prezentacia. "gvian iqneba" ukve trialebs "maetros" etershi ase rom kovel tqvengans aqvs sashualeba ixilos es ulamazesi videoklipi.


6 da 7 moembers Tamuna Amonashvilma monacileoba miigo studia "MAESTRO"-s gadacemashi "MSM SHOW". Tamuna siamovnebit pasuxobda kvela dasmul shekitxvas da sakmaod siamovneba makureblebis mier gamogzavnili tbili sitkvebis mosmena. shekitxvebi mravlad iko, amitomac tamunas 2 saatis mandzilze ucevda matze pasuxis gacema , dzalzed mcire shesvenebebit. xolo 7 noember gadacemashi "KARAOKE" maestros makureblebs sashualeba hkondat emgerat tamunasa da lalis dueti "ES ERTI GAME" . titqnis kvela monaciles es mshvenivrad gamosdioda, tumca tamunam mainc shedzlo da 3 sauketeso daasaxela, romlebic mogvianebit Tamunam sakutari posterebit daajildova


Radio "FORTUNA + " - isa da "AR DAIDARDOS" etershi moisminet Tamunas axali simgera "INATRE"
simgeris textisa da musikis avrori Dato Porchxidzea. Kovel tqventagans aqvs sashualeba miigos monacileoba Tamunas axali simgeris promoushenshi: gaagzavnet SMS da moitxovet simgera "inatre" "fortuna +" etershi gadacemashi "reqvesr-show"


პრესის სიახლეები
Jurnali "STEREO" #38 (102)
26.10-1.11.2004

"TAMUNA AMONASHVILIS SAXALISO QONEBRIVI DEKLARACIA"


Jurnali "BOMONDI"

# 363 . 20.10-26.10.2004

"ROGOR DAICKO DA RITI DASRULDEBA TAMUNA AMONASHVILIS DA REZIKO ARCHVADZIS ROMANI"

intervius garda jurnalshi ixilavt Tamunasa da Rezikos posters.


თამუნა ამონაშვილის ბიოგრაფია
TAMUNA AMONASHVILIS BIOGRAFIA (jerjerobit arasruli versia)
TAMUNA AMONASHVILI & STEFANE
TAMUNA AMONASHVILI & LALI TOTIKASHVILI


 
Сайт создан в системе uCoz